Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ một cách chính xác, hiệu quả, công khai, dân chủ, làm đúng theo pháp luật. Để đạt được chất lượng cao trong công việc, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cam kết thực hiện: 1. Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có đầy đủ năng lực, trong sáng về đạo đức, phẩm chất và lối sống; 2. Đảm bảo các Thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản pháp quy liên quan; 3. Không ngừng hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện Thủ tục hành chính tại cơ quan thông qua Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch; 4. Liên tục duy trì, áp dụng có hiệu quả, và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 115.497
    Online: 13