TT

Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ (26 TTHC)

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh (1. Địa chỉ Trụ sở chính tại Khu hành chính Dịch vụ hậu cảng xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; 2. Khối phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn)

Không

- Luật Đầu tư năm 2014;

- NĐ số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Đầu tư;

- TT 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước, gửi Ban Quản lý KKT tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Như trên

Không

Như trên

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Theo Chương trình và kỳ họp của Quốc hội

Như trên

Không

Như trên

4

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT tỉnh gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban Quản lý KKT tỉnh, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan liên quan, Ban Quản lý KKT tỉnh lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình UBND tỉnh;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Ban Quản lý KKT tỉnh, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và gửi cho Ban Quản lý KKT tỉnh.

2. Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT tỉnh gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để lấy ý kiến về các nội dung điều chỉnh;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban Quản lý KKT tỉnh, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình;

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung điều chỉnh;

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.Văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và Ban Quản lý KKT tỉnh.

Như trên

Không

Như trên

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Như trên

Không

Như trên

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định.

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT, UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Ban Quản lý KKT tỉnh.

- Ban Quản lý KKT tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có liên quan.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước, gửi Ban Quản lý KKT tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

- Ban Quản lý KKT tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Theo Chương trình và kỳ họp của Quốc hội.

Như trên

Không

Như trên

7

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy c hứng nhận đăng ký đầu tư

Như trên

Không

Như trên

8

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QLĐT, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 7 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 1 ngày;

-Phòng QLĐT, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

Như trên

Không

Như trên

9

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT tỉnh gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban Quản lý KKT tỉnh, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cơ quan nêu trên, Ban Quản lý KKT tỉnh lập báo cáo thẩm định về các nội dung điều chỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Ban Quản lý KKT tỉnh, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Ban Quản lý KKT tỉnh điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Như trên

Không

Như trên

10

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT tỉnh gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban Quản lý KKT tỉnh, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ,  Ban Quản lý KKT tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những nội dung điều chỉnh.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Như trên

Không

Như trên

11

Chuyển nhượng dự án đầu tư

1. Đối với dự án thuộc một trong các trường hợp: (i) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, (ii) dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT tỉnh xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT tỉnh gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban Quản lý KKT tỉnh, các cơ quan được gửi hồ sơ có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Ban Quản lý KKT tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có).

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

3. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT tỉnh gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban Quản lý KKT tỉnh, các cơ quan được gửi hồ sơ xin ý kiến có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình;

1- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT tỉnh lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án trình UBND tỉnh.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban Quản lý KKT tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;

- Đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư.

+ Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

Như trên

Không

Như trên

12

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

13

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như trên

Không

Như trên

15

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

Như trên

Không

Như trên

16

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Như trên

Không

Như trên

17

Giãn tiến độ đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của nhà đầu tư.

Như trên

Không

Như trên

18

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Ngay khi tiếp nhận thông báo.

Như trên

Không

Như trên

19

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Ngay khi tiếp nhận hồ sơ.

Như trên

Không

Như trên

20

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Như trên

Không

Như trên

21

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

22

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Như trên

Không

Như trên

23

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

Như trên

Theo từng nội dung thông tin được cung cấp.

Như trên

24

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

25

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, Ban Quản lý gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi Ban Quản lý KKT tỉnh.

- Trong thời hạn 25 ngày đối với dự án quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan đối với dự án quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

Như trên

Không

Như trên

26

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý KKT tỉnh gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của  Ban Quản lý KKT tỉnh, các cơ quan được xin ý kiến có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình.

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, Ban Quản lý KKT tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

 

 

 

Như trên

Không

Như trên

II

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG (06 TTHC)

1

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QLDN, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 3.5 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 0.5 ngày;

-Phòng QLDN, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

 

Như trên

480.000 đồng/giấy phép.

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012.

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn Hà Tĩnh.

2

Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QLDN, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 2 ngày bao gồm cả thời gian trình ký Lãnh đạo Ban;

-Phòng QLDN, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

 

Như trên

360.000 đồng/giấy phép.

- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012.

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018

3

 

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như trên

Không

Như trên

4

Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì Ban Quản lý KKT tỉnh thông báo, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại chuyển đến trực tiếp (hoặc gửi qua Trung tâm Hành chính công tỉnh) gửi cho người sử dụng lao động.

Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết.

Như trên

Không

Như trên

5

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QLDN, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 6 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban phê duyệt: 2 ngày;

-Phòng QLDN, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

 

Như trên

Không

Như trên

III

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI (05 TTHC)

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QLDN, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 5 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 0.5 ngày;

-Phòng QLDN, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

 

Như trên

3.000.000 đồng/giấy phép.

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005.

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QLDN, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 3.5 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 0.5 ngày;

-Phòng QLDN, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

 

Như trên

1.500.000 đồng/giấy phép.

Như trên

3

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QLDN, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 3.5 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 0.5 ngày;

-Phòng QLDN, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

Như trên

1.500.000 đồng/giấy phép.

Như trên

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QLDN, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 3.5 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 0.5 ngày;

-Phòng QLDN, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

Như trên

1.500.000 đồng/giấy phép.

Như trên

5

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QLDN, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 3.5 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 0.5 ngày;

-Phòng QLDN, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

Như trên

Không

Như trên

IV

LĨNH VỰC XÂY DỰNG (08 TTHC)

1

Cấp Giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án (Đối với công trình không thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt)

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QHXD, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 11 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 2 ngày;

-Phòng QHXD, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

 

Như trên

130.000 đồng/giấy phép

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

 

2

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QHXD, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 11 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 2 ngày;

-Phòng QHXD, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

Như trên

15.000 đồng/giấy phép

Như trên

3

Gia hạn Giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QHXD, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 2 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 1 ngày;

-Phòng QHXD, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

Như trên

15.000 đồng/giấy phép

Như trên

4

Cấp lại Giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QHXD, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 2 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 1 ngày;

-Phòng QHXD, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

Như trên

15.000 đồng/giấy phép

Như trên

5

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Như trên

Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng

Điều 123 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Thông tư 26/2016/TT- BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh;

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

6

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QHXD, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 16 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 2 ngày;

-Phòng QHXD, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

 

Như trên

Thực hiện theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

- Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

- Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

7

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

- 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B.

- 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm C.

* Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh:

- 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B.

- 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm C

 

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QHXD, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh:

+ Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh: 21 ngày đối với dự án nhóm B; 11 ngày đối với dự án nhóm C, gồm cả kiểm tra thực tế (nếu có);

+ Thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh: 09 ngày đối với dự án nhóm B; 06 ngày đối với dự án nhóm C ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 2 ngày;

-Phòng QHXD, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

Như trên

Thực hiện theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

- Như trên;

 

8

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh.

- Đối với công trình cấp II, III: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với các công trình còn lại: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QHXD, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh:

21 ngày: Đối với công trình cấp II, III, gồm cả kiểm tra thực tế (nếu có);

16 ngày: Đối với các công trình còn lại, gồm cả kiểm tra thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 2 ngày;

-Phòng QHXD, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

Như trên

Thực hiện theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

- Như trên;

- Thay thế Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở bằng Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

V

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (01 TTHC)

1

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng TNMT, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 16 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ, xin giao đất Sở TNMT, Thị xã Kỳ Anh và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 2 ngày;

-Phòng TNMT, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

Như trên

 

- Phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất.

+ Đất làm nhà cho tổ chức: 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.

+ Dưới 1ha

1.000.000

+ Từ 1ha đến dưới 5ha 2.000.000

+ Từ 5ha đến dưới 10 ha   3.000.000

+ Từ 10ha trở lên            5.000.000

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh quy định vể mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

VI

LĨNH VỰC QUY HOẠCH (04 TTHC)

1

Thẩm định, chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QHXD, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 4 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 1 ngày;

-Phòng QHXD, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

Như trên

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

-  Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 22/07/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

2

Thẩm định, chấp thuận bản vẽ điều chỉnh Tổng mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận 01 ngày;

-Phòng QHXD, ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 4 ngày bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế (nếu có);

-Lãnh đạo Ban: 1 ngày;

-Phòng QHXD, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 01 ngày

Như trên

Như trên

Như trên

3

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500)

Thời gian thẩm định không quá 12 ngày làm việc, thời gian phê duyệt 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Như trên

Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng

- Như trên

- Bổ sung thêm Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

4

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500)

Thời gian thẩm định không 15 ngày làm việc, thời gian phê duyệt 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Như trên

Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng

- Như trên

- Bổ sung thêm Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 115.474
    Online: 13