Họ và tên

Chức vụ

Mail

 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Mail chung

banquanlykkttinh@hatinh.gov.vn

 

   

Lê Trung Phước

 Trưởng ban

Letrungphuoc.kkt@hatinh.gov.vn

Phan Thăng Long

Phó Trưởng ban

phanthanglong.kkt@hatinh.gov.vn

Phạm Trần Đệ

Phó Trưởng ban

phamtrande.kkt@hatinh.gov.vn

Hoàng Thanh Tùng

Phó Trưởng ban

hoangthanhtung.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Văn Khoa

Phó Trưởng ban

nguyenvankhoa.kkt@hatinh.gov.vn

Vũ Ngọc Thành

Chánh Văn phòng

vungocthanh.kkt@hatinh.gov.vn

Lê Minh Ngọ

 Phó VP

leminhngo.kkt@hatinh.gov.vn

Pham Huy Viên

Chuyên viên

phamhuyvien.kkt@hatinh.gov.vn

Hoàng Thị Thúy Hằng

Kế toán viên

hoangthithuyhang.kkt@hatinh.gov.vn

Hồng Hữu Vĩnh

Trưởng Phòng 

honghuuvinh.kkt@hatinh.gov.vn

Phan Xuân Hiệu

 Phó TP

phanxuanhieu.kkt@hatinh.gov.vn

Dương Đình Hà

Chuyên viên

duongdinhha.kkt@hatinh.gov.vn

Lê Tiến Thông

Chuyên viên

letienthong.kkt@hatinh.gov.vn

Phạm Công Sơn

Chuyên viên

phamcongson.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Bá Tuấn

Chuyên viên

nguyenbatuan.kkt@hatinh.gov.vn

Trần Bình Long

Chuyên viên

tranbinhlong.kkt@hatinh.gov.vn

Thạch Trung Thông

Chuyên viên

thachtrungthong.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Quốc Dũng

Chuyên viên

nguyenquocdung.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Hồng Minh

Trưởng phòng

nguyenhongminh.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Văn Thanh

Phó TP

nguyenvanthanh.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Thanh Phong

Chuyên viên

nguyenthanhphong.kkt@hatinh.gov.vn

Võ Bá Hải

Trưởng phòng

vobahai.kkt@hatinh.gov.vn

Trần Hồng Sơn

Chuyên viên

tranhongson.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hằng

Cán sự

nguyenthithuhang.kkt@hatinh.gov.vn

Lương Sỹ Đường

Trưởng phòng

luongsyduong.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Đức Thuần

Chuyên viên

nguyenducthuan.kkt@hatinh.gov.vn

Trần Thị Quyên

Chuyên viên

tranthiquyen.kkt@hatinh.gov.vn

Hoàng Công Thiện

Chuyên viên

hoangcongthien.kkt@hatinh.gov.vn

Trần Thái Hợp

Trưởng phòng

tranthaihop.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Tiến Thông

Phó Trưởng phòng

nguyentienthong.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Đình Đường

Chuyên viên

nguyendinhduong.kkt@hatinh.gov.vn

Trương Thị Thùy Dung

Chuyên viên

truongthithuydung.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Phương

Kế toán viên

nguyenthihongphuong.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Sỹ Tiến

Trưởng phòng

nguyensytien.kkt@hatinh.gov.vn

Kiều Đức Quý

Chuyên viên

kieuducquy.kkt@hatinh.gov.vn

Nguyễn Trọng Tuấn

Phụ trách Văn phòng đại diện

nguyentrongtuan.kkt@hatinh.gov.vn

Đoàn Cao Thăng

Cán sự

doancaothang.kkt@hatinh.gov.vn

Hoàng Tiến Dũng

Giám đốc

hoangtiendung.kkt@hatinh.gov.vn

Phạm Anh Tú

Chuyên viên

phamanhtu.kkt@hatinh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 319.505
Online: 11