Trưởng ban:

Lê Trung Phước

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Trưởng ban

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại: 02393868699

Điện thoại di động: 

Email: letrungphuoc.kkt@hatinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 


Phó Trưởng ban:

Phạm Trần Đệ

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại:

Điện thoại di động: 0913.301.265

Email: phamtrande.kkt@hatinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh


Phó Trưởng ban:

Hoàng Thanh Tùng

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại:

Điện thoại di động: 0913.544.491

Email: hoangthanhtung.kkt@hatinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 


Phó Trưởng ban:

Phan Thăng Long

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại:

Điện thoại di động: 0912.265.018

Email: phanthanglong.kkt@hatinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 

 


Văn Phòng

Điện thoại di động: 

Số điện thoại trực ngoài giờ: 0989.833.305 (CVP)

Email: banquanlykkttinh@hatinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 336.541
Online: 9