Trưởng ban:

Nguyễn Hồng Lĩnh

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại: 

Điện thoại di động: 0913.294.589

Email: nguyenhonglinh@hatinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 


Phó Trưởng ban thường trực:

 Lê Trung Phước

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó Trưởng ban thường trực:

Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại: 

Điện thoại di động: 0913.326.881

Email: letrungphuoc.kkt@hatinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh


Phó Trưởng ban:

Phạm Trần Đệ

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại:

Điện thoại di động: 0913.301.265

Email: phamtrande.kkt@hatinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh


Phó Trưởng ban:

Hoàng Thanh Tùng

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại:

Điện thoại di động: 0913.544.491

Email: hoangthanhtung.kkt@hatinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 


Phó Trưởng ban:

Phan Thăng Long

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại:

Điện thoại di động: 0912.265.018

Email: phanthanglong.kkt@hatinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh


Phó Trưởng ban:

Nguyễn Văn Khoa

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại:

Điện thoại di động: 0983.876.559

Email: nguyenvankhoa.kkt@hatinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh


Văn Phòng

Điện thoại di động: 02393.868699

Số điện thoại trực ngoài giờ: 0983.252.338 (CVP)

Email: banquanlykkttinh@hatinh.gov.vn

Địa chỉ: xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 76.576
Online: 40