1. Lãnh đạo Ban, gồm: Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

a) Trưởng ban là người đứng đầu Ban, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý KKT, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của Ban;

b) Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, được Trưởng ban phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền. Khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng ban và Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban:

a) Văn phòng;

b) Phòng Kế hoạch tổng hợp;

c) Phòng Quản lý đầu tư;

d) Phòng Quản lý Doanh nghiệp;

đ) Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường;

e) Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng;

3. Văn phòng đại diện:

Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo;

4. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng Dịch vụ Khu Kinh tế Hà Tĩnh;

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 319.512
Online: 13