Ngày 25/9/2021, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Theo đó, đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021; Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có).

          Đối chiếu với quy định nói trên, với các doanh nghiệp, nhà đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho thuê đất hoặc thuê lại đất của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Cung ứng dịch vụ Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm thì được áp dụng chính sách giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có). Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

          Hồ sơ giảm tiền thuê đất bao gồm: (1). Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021; (2). Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao). Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm; nộp 01 bộ (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành (25/9/2021) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này. Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; Người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2021 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan, trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

          Có thể nói đây là chính sách ưu đãi về đất đai của Chính phủ được quyết định kịp thời nhằm chia sẻ khó khăn cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Việc thực hiện chính sách sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người đang thuê đất nói chung, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp nói riêng từ đó phục hồi sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 295.373
    Online: 5